دوشنبه 5 بهمن‌ماه سال 1388 ساعت 08:06

شاخص های مهم مالی و اقتصادی

ارزش فعلی خالص   Net Present Value (NPV)

 

بمنظور محاسبه این شاخص، هزینه و فایده هایی که در دوره های مختلف  احداث و بهره برداری از طرح بوجود می آیند تنزیل همه آنها بصورت یک روش مشترک در زمانی خاص بیان می گردد. طبق تعریف،

رزش فعلی خالص   Net Present Value (NPV)

 

بمنظور محاسبه این شاخص، هزینه و فایده هایی که در دوره های مختلف  احداث و بهره برداری از طرح بوجود می آیند تنزیل همه آنها بصورت یک روش مشترک در زمانی خاص بیان می گردد. طبق تعریف، ارزش فعلی خالص پروژه بعنوان ارزش به دست آمده ناشی از تنزیل جداگانه برای هر سال، تفاوت میان ورود و خروج وجوه نقدی در تمام طول عمر پروژه با نرخ ثابت و از پیش تعیین شده بهره را بیان می کند. از دیدگاه ریاضی برای محاسبه ارزش فعلی خالص، ابتدا جریانات نقدی خالص هرسال در عامل تنزیل همان سال ضرب و سپس باهم جمع می شوند.

 

NPV=NCF0+(NCF1.a1)+ (NCF2.a2)+…+ (NCFa.an)

 

که در آن NCFt نقدینگی خالص پروژه در سال t و at عامل تنزیل در آن سال می باشد و همچنین t=0,1,2,…,n بیانگر اندیس سالهای احداث و بهره برداری از طرح می باشد.

این فرمول را می توان به صورت زیر نیز خلاصه نمود.

 

NPV=Σ(CIF-COF)t.at

 

که در آن CIF جریان نقدی دریافتی طرح و COF جریان نقدی پرداختی طرح در سال های مختلف (t) میباشد. همچنین می توان ارزش فعلی خالص را از طریق فرمول زیر نیز محاسبه نمود.

NPV= Σ(Bt-Ct)/(1+i)t

 

 

که درآن Bt منافع و Ct هزینه های پیش بینی شده برای طرح در سال t ام می باشد و حرف i بیانگر نرخ تنزیلی می باشد که در کل دوران احداث و بهره برداری از طرح برابر درنظر گرفته شده است.

در حالت کلی اگر ارزش فعلی خالص محاسبه شده برای یک طرح صنعتی بزرگتر یا مساوی صفر باشد، اجرای پروژه از نظر مالی قابل توجیه است و اگر ارزش فعلی خالص محاسبه شده منفی باشد، اجرای پروژه توجیه مالی ندارد.

 

نرخ بازده داخلی  Internal Rate of Return (IRR)

 

در صورتی که نرخ بازده داخلی (IRR) پیش بینی شده برای یک پروژه سرمایه گذاری از هزینه تأمین مالی بیشتر باشد، پروژه مورد بررسی سودآور خواهد بود، زیرا هزینه تأمین مالی کمترین نرخ بازده مورد انتظار است. تساوی نرخ بازده داخلی پروژه سرمایه گذاری با هزینه تأمین مالی موجب بی تفاوتی بین قبول یا رد پروژه خواهد شد. برهمین اساس پروژه هایی که نرخ بازده داخلی کمتر از هزینه تأمین مالی داشته باشند نیز رد خواهند شد. نرخ بازده داخلی نرخی است که تنزیل گردش نقدی پروژه سرمایه گذاری بر مبنای آن موجب محاسبه خالص ارزش فعلی مساوی صفر باشد. برای محاسبه نرخ بازده داخلی دو راه وجود دارد.

 

روش اول- از راه آزمایش و خطا نرخ تنزیلی محاسبه گردد که ارزش فعلی خالص طرح را صفر نماید. برای این منظور باید از رابطه زیر استفاده شود.

 

Σ(CIF-COF)/(1+i)t=0             i=IRR

که در آن (CIF-COF) گردش نقدی خالص طرح در سال t و i نرخ تنزیلی است که ارزش فعلی خالص طرح را صفر کرده و برابر نرخ بازده داخلی می باشد.

 

روش دوم- روش دیگر محاسبه نرخ بازده داخلی که علاوه برداشتن دقت، وقت کمتری هم نیاز دارد استفاده از فرمول خطی زیر می باشد.

 

IRR=i1+(NPV1(i2-i1))/(NPV1+NPV2)

که در آن i1 یک نرخ انتخاب شده کوچکتر است بطوریکه ارزش فعلی خالص طرح را مثبت نماید و i2 یک نرخ انتخاب شده بزرگتر است بطوریکه ارزش فعلی خالص طرح را منفی نماید. همچنین NPV1 ارزش فعلی خالص به ازاء i1 و NPV2 ارزش فعلی خالص منفی در نرخ تنزیل بزرگتر i2 می باشد. باید توجه داشت که i2 و i1 نباید بیشتر از یک تا دو درصد با یکدیگر تفاوت داشته باشند. زیرا اگر این تفاوت خیلی زیاد باشد فرمول فوق نتایج واقع بینانه ای به دست نمی دهد.

 

اگر نرخ بازده داخلی از نرخ تعیین کننده که پایین ترین نرخ سرمایه گذاری قابل قبول داخلی است بزرگتر باشد طرح از نظر مالی قابل توجیه است و اگر نرخ بازده داخلی از حداقل نرخ بازده داخلی قابل قبول کمتر باشد طرح توجیه مالی ندارد.

 

نرخ بازده داخلی تعدیل شده (MIRR) Modified Internal Rate of Return

 

در محاسبه نرخ بازده داخلی از دیدگاه کل سرمایه گذاری IRR و از دیدگاه سهامدار IRRE فرض برآن است که کلیه هزینه ها با همان نرخی استقراض گردند که کلیه درآمد ها با همان نرخ سرمایه گذاری مجدد می شوند. به بیان دیگر در محاسبه نرخ بازده داخلی فرض برآن است که کلیه هزینه ها و درآمدها با یک نرخ ثابت تنزیل می گردد اما درصورتی که با توجه به شرایط بازار نرخ تنزیل هزینه ها و نرخ تنزیل درآمدها متفاوت باشد بایستی نرخ هریک از این دو مورد را تعیین نمود که براین اساس نرخ بازده داخلی محاسبه شده بصورت Modified Internal Rate of Return و Modified Internal Rate of Return on Equity بیان می گردد.

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
abcTools_PicOfDay script -->